έως ότου

Αναζητήσεις σχετικές με έως ότου: ωσότου
Μεταφράσεις

έως ότου

dokud

έως ότου

indtil

έως ότου

bis

έως ότου

till, until

έως ότου

hasta que

έως ότου

kunnes

έως ότου

do, dok

έως ότου

finché

έως ότου

・・・する時まで, ・・・の時まで

έως ότου

...까지

έως ότου

tot, totdat

έως ότου

(helt) til

έως ότου

έως ότου

até que

έως ότου

пока

έως ότου

till, tills

έως ότου

จนกระทั่ง, จนกว่า

έως ότου

kadar

έως ότου

cho đến khi, cho tới khi

έως ότου

到...为止, 直到
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close