ακέραιος αριθμός

Μεταφράσεις

ακέραιος αριθμός

integer, whole number

ακέραιος αριθμός

nombre entier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close