αμετάκλητος

Μεταφράσεις

αμετάκλητος

irrevocable, irreversible

αμετάκλητος

nerevokebla

αμετάκλητος

irrévocable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close