αμφίκυρτος

Μεταφράσεις

αμφίκυρτος

двояковыпуклый
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close