ανάπτυξη

Μεταφράσεις

ανάπτυξη

development, growth, croissanceتَطَوُّر, نـَماءrůst, vývojudvikling, vækstEntwicklung, Wachstumdesarrollo, crecimientokasvu, kehityscroissance, développementrazvitak, razvojcrescita, sviluppo成長, 発展개발, 성장groei, ontwikkelingutvikling, vekstrozwój, wzrostdesenvolvimento, crescimentoразвитие, ростtillväxt, utvecklingการพัฒนา, ความเติบโตbüyüme, gelişmesự phát triển, sự tăng trưởng发展, 生长развитиеפיתוח發展 (a'naptiksi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. πρόοδος οικονομική ανάπτυξη
2. μεγάλωμα η ανάπτυξη του παιδιού
3. δημιουργία η ανάπτυξη του οδικού δικτύου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close