ανάχωμα

Μεταφράσεις

ανάχωμα

embankment, bank, mound

ανάχωμα

جِسْر

ανάχωμα

násep

ανάχωμα

skråning

ανάχωμα

Damm

ανάχωμα

terraplén

ανάχωμα

penger

ανάχωμα

remblai

ανάχωμα

nasip

ανάχωμα

terrapieno

ανάχωμα

堤防

ανάχωμα

ανάχωμα

dijk

ανάχωμα

voll

ανάχωμα

nabrzeże

ανάχωμα

aterro

ανάχωμα

насыпь

ανάχωμα

vägbank

ανάχωμα

เขื่อน

ανάχωμα

istinat duvarı

ανάχωμα

đường đáp cao (cho xe lửa)

ανάχωμα

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close