αναφορά

Μεταφράσεις

αναφορά

mention, reference, report, accountrapport, mention, référence, compte-renduبَيَان, تَقْريرzprávarapport, redegørelseBerichtexplicación, informeselonteko, selvitysizvješćerapporto, resoconto報告, 説明보고rapport, verslagrapport, redegjørelseopis, sprawozdanierelato, reportagem, referênciaотчетrapport, redogörelse (n)การรายงาน, รายงาน การบรรยายifade, raporbản báo cáo报告, 参考הפניה參考 (anafo'ra)
ουσιαστικό θηλυκό
1. καταγγελία κάνω μια αναφορά στην αστυνομία
2. ενημέρωση, έκθεση συντάσσω αναφορά δίνω αναφορά σε κπ
3. παραπομπή βιβλιογραφική αναφορά
4. σύνδεση ένα σημείο αναφοράς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close