ανεπανόρθωτα

Μεταφράσεις

ανεπανόρθωτα

irreparably

ανεπανόρθωτα

irréparablement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close