αντώνυμο

Μεταφράσεις

αντώνυμο

antonym

αντώνυμο

antonyme, contraire

αντώνυμο

антоним
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close