αποξένωση

Μεταφράσεις

αποξένωση

alienationaliénationотчуждениеalienazioneניכור소외vervreemdingfremmedgørelseالاغترابalienaciónalienaçãoodcizeníalienationEntfremdung (apo'ksenosi)
ουσιαστικό θηλυκό
απομάκρυνση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close