αριστερόστροφα

Μεταφράσεις

αριστερόστροφα

proti směru hodinových ručiček

αριστερόστροφα

mod uret

αριστερόστροφα

entgegen dem Uhrzeigersinn

αριστερόστροφα

anticlockwise, counterclockwise

αριστερόστροφα

vastapäivään

αριστερόστροφα

obrnuto od smjera kazaljke na satu

αριστερόστροφα

antiorario

αριστερόστροφα

左回りに

αριστερόστροφα

시계 반대 방향으로

αριστερόστροφα

linksom

αριστερόστροφα

mot klokken

αριστερόστροφα

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

αριστερόστροφα

anti-horário, no sentido anti-horário

αριστερόστροφα

против часовой стрелки

αριστερόστροφα

motsols

αριστερόστροφα

ทวนเข็มนาฬิกา

αριστερόστροφα

saatin aksi yönünde

αριστερόστροφα

ngược chiều kim đồng hồ

αριστερόστροφα

沿逆时针方向
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close