ασυνόδευτος

Μεταφράσεις

ασυνόδευτος

unattended, unaccompanied

ασυνόδευτος

بِدُون مُرَافِق

ασυνόδευτος

nehlídaný

ασυνόδευτος

uden opsyn

ασυνόδευτος

unbeaufsichtigt

ασυνόδευτος

desatendido

ασυνόδευτος

valvomaton

ασυνόδευτος

sans surveillance

ασυνόδευτος

bez nadzora

ασυνόδευτος

incustodito

ασυνόδευτος

番人のいない

ασυνόδευτος

내버려둔

ασυνόδευτος

zonder toezicht

ασυνόδευτος

uten tilsyn

ασυνόδευτος

pozostawiony bez nadzoru

ασυνόδευτος

abandonado

ασυνόδευτος

без присмотра

ασυνόδευτος

obemannad

ασυνόδευτος

ไม่เอาใจใส่

ασυνόδευτος

sahipsiz

ασυνόδευτος

không được chăm sóc

ασυνόδευτος

没人照顾的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close