ασύμμετρα

Μεταφράσεις

ασύμμετρα

asymmetrically

ασύμμετρα

asymétriquement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close