αυτόχθων

Μεταφράσεις

αυτόχθων

native, autochthonous

αυτόχθων

autochtone, natif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close