βλάβη

Μεταφράσεις

βλάβη

damage, harm, injury, breakdownpanne, dommageتَعَطّْل, ضَرَرporucha, poškozenísammenbrud, skadeSchaden, Zusammenbruchavería, dañoromahdus, vaurioraspad, štetadanno, interruzione損傷, 故障고장, 손상mislukken, schadesammenbrudd, skadeszkoda, załamaniedano, falhaполомка, ущербmotorstopp, skadaเลิกล้ม, ความเสียหายarıza, zararsự hỏng hóc, thiệt hại崩溃, 损害 ('vlavi)
ουσιαστικό θηλυκό
ζημιά, πρόβλημα λειτουργίας παθαίνω βλάβη επιδιόρθωση βλάβης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close