γαμβρός

Μεταφράσεις

γαμβρός

brother-in-law, son-in-law
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close