γενικά έξοδα

Μεταφράσεις

γενικά έξοδα

režijní náklady

γενικά έξοδα

generalomkostninger

γενικά έξοδα

allgemeine Unkosten

γενικά έξοδα

overhead, overheads

γενικά έξοδα

gastos indirectos

γενικά έξοδα

kiinteät kustannukset

γενικά έξοδα

frais généraux

γενικά έξοδα

režije

γενικά έξοδα

spese generali

γενικά έξοδα

諸経費

γενικά έξοδα

경상비

γενικά έξοδα

vaste bedrijfskosten

γενικά έξοδα

faste utgifter

γενικά έξοδα

koszty ogólne

γενικά έξοδα

despesas gerais

γενικά έξοδα

накладные расходы

γενικά έξοδα

omkostnader

γενικά έξοδα

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

γενικά έξοδα

işletme masrafları

γενικά έξοδα

chi phí hành chính

γενικά έξοδα

经费
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close