γεωδαιτικός

Μεταφράσεις

γεωδαιτικός

geodesic, geodetic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close