γρήγορα

Μεταφράσεις

γρήγορα

schnellfast, apace, quickly, expeditiously, promptly, rapidly, shallowly, swiftlyrapidement, vitepresto, velocementesnel, gauw, hard, vlugszybkodepressa, superficialmente, rapidamenteбыстро, скороبِسُرْعَة, سَريعَاًrychlehurtigtdeprisa, rápidamentenopeastibrzo素早く, 速く빨리fortfort, snabbtอย่างรวดเร็วçabukça, hızlınhanh很快地 ('ɣriɣora)
επίρρημα
με μεγάλη ταχύτητα φεύγω γρήγορα
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close