γρήγορα

Μεταφράσεις

γρήγορα

schnellfast, apace, quickly, expeditiously, promptly, rapidly, shallowly, swiftlyrapidement, vitepresto, velocementesnel, gauw, hard, vlugszybkodepressa, superficialmente, rapidamenteбыстро, скороبِسُرْعَة, سَريعَاًrychlehurtigtdeprisa, rápidamentenopeastibrzo素早く, 速く빨리fortfort, snabbtอย่างรวดเร็วçabukça, hızlınhanh很快地 ('ɣriɣora)
επίρρημα
με μεγάλη ταχύτητα φεύγω γρήγορα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close