δεξιόστροφα

Μεταφράσεις

δεξιόστροφα

clockwise

δεξιόστροφα

ve směru hodinových ručiček

δεξιόστροφα

med uret

δεξιόστροφα

im Uhrzeigersinn

δεξιόστροφα

myötäpäivään

δεξιόστροφα

u smjeru kazaljke na satu

δεξιόστροφα

in senso orario

δεξιόστροφα

右回りに

δεξιόστροφα

시계 방향으로

δεξιόστροφα

met de klok mee

δεξιόστροφα

med solen

δεξιόστροφα

medsols

δεξιόστροφα

ตามเข็มนาฬิกา

δεξιόστροφα

saat yönünde

δεξιόστροφα

theo chiều kim đồng hồ

δεξιόστροφα

顺时针方向
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close