δευτεροκλασάτος

Μεταφράσεις

δευτεροκλασάτος

podřadný

δευτεροκλασάτος

andenrangs

δευτεροκλασάτος

zweitrangig

δευτεροκλασάτος

second-rate

δευτεροκλασάτος

mediocre

δευτεροκλασάτος

huono

δευτεροκλασάτος

médiocre

δευτεροκλασάτος

drugorazredan

δευτεροκλασάτος

di second’ordine

δευτεροκλασάτος

二流の

δευτεροκλασάτος

2등급의

δευτεροκλασάτος

tweederangs

δευτεροκλασάτος

middelmådig

δευτεροκλασάτος

drugorzędny

δευτεροκλασάτος

de segunda categoria

δευτεροκλασάτος

второсортный

δευτεροκλασάτος

andra klassens

δευτεροκλασάτος

ชั้นรอง

δευτεροκλασάτος

ikinci kalite

δευτεροκλασάτος

loại thường

δευτεροκλασάτος

次级的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close