δημιούργημα

Μεταφράσεις

δημιούργημα

creation, creature (ðimi'urʝima)
ουσιαστικό ουδέτερο
το έργο κάποιου το πνευματικό δημιούργημα κάποιου
που δεν είναι πραγματικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close