διάκριση

Μεταφράσεις

διάκριση

discrimination, distinction, discretion, discernmentdiskriminaciodiscrimination, distinction, discernement, discrétiondiscriminação, distinçãoتـَمْييزdiskriminace, rozlišenídiskriminering, udmærkelseDiskriminierung, Unterscheidungdistinción, discriminaciónerottaminen, syrjintädiskriminacija, razlikadiscriminazione, distinzione区別, 差別구별, 차별discriminatie, onderscheidingdiskriminering, forskjelldyskryminacja, rozróżnienieдискриминация, различиеdiskriminering, utmärkelseการแบ่งแยก, ความแตกต่างayrımcılık, fark gözetmesự phân biệt, sự phân biệt đối xử区分, 歧视, 区别разграничение區別ההבחנה ('ðjakrisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. τιμή, έπαινος παίρνω μία διάκριση
2. διαχωρισμός η διάκριση των φύλων
3. εκδήλωση προτίμησης σε κπ κάνω διακρίσεις μεταξύ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close