διάνυσμα

Μεταφράσεις

διάνυσμα

vector, array

διάνυσμα

vecteur

διάνυσμα

вектор
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close