διαφορίζω

Μεταφράσεις

διαφορίζω

differentiate

διαφορίζω

différentier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close