διαφορετικός

(προωθήθηκε από διαφορετική)
Μεταφράσεις

διαφορετικός

(ðjaforeti'kos)

διαφορετική

(ðjaforeti'ci) θηλυκό

διαφορετικό

different, unlikedifférent, contrairement àمُخْتَلِف, مُخْتَلِفٌ عَنْna rozdíl od, rozdílnýforskellig, til forskel fraanders als, verschiedendiferente, diferente de, diferenteserilainen, toisin kuinrazličit, za razliku oddifferente, diverso da・・・と違って, 違う...과는 다른, 다른in tegenstelling tot, verschillendforskjellig, i motsetning tilróżny, w odróżnieniu odao contrário de, diferente, diferentesв отличие от, различныйannorlunda, olikไม่เหมือน, ต่างกันfarklı, farklı olarakkhác nhau, không giống不同的, 和...不同, 不同различни不同שונות (ðjaforeti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που δεν είναι ίδιος διαφορετικές ιδέες διαφορετικές χώρες
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close