διευθυντής φυλακών

Μεταφράσεις

διευθυντής φυλακών

مُرَاقِب

διευθυντής φυλακών

správce

διευθυντής φυλακών

opsynsmand

διευθυντής φυλακών

Aufseher

διευθυντής φυλακών

warden

διευθυντής φυλακών

guardián

διευθυντής φυλακών

valvoja

διευθυντής φυλακών

gardien

διευθυντής φυλακών

čuvar

διευθυντής φυλακών

guardiano

διευθυντής φυλακών

管理者

διευθυντής φυλακών

관리인

διευθυντής φυλακών

opzichter

διευθυντής φυλακών

bestyrer

διευθυντής φυλακών

wartownik

διευθυντής φυλακών

guarda

διευθυντής φυλακών

смотритель

διευθυντής φυλακών

uppsyningsman

διευθυντής φυλακών

เจ้าหน้าที่ดูแลสถาบัน เช่น หอพักเด็กนักเรียน

διευθυντής φυλακών

bekçi

διευθυντής φυλακών

người giám sát

διευθυντής φυλακών

看守人
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close