δυσλειτουργία

Μεταφράσεις

δυσλειτουργία

dysfunction, malfunction

δυσλειτουργία

dysfonctionnement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close