δωδεκάωρο

Μεταφράσεις

δωδεκάωρο


ουσιαστικό ουδέτερο
δώδεκα ώρες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close