εκατοστό

Μεταφράσεις

εκατοστό

centimètreسَنْتِيمِتْرcentimetrcentimeterZentimetercentimeter, centimetrecentímetrosenttimetricentimetarcentimetroセンチメートル센티미터centimetercentimetercentymetrcentímetroсантиметрcentimeterเซนติเมตรsantimetrecentimet厘米
ουσιαστικό ουδέτερο
ένας πόντος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close