εννιακόσια

Μεταφράσεις

εννιακόσια

nine hundreddziewięćsetдевятьсот
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close