επιθυμητός

Μεταφράσεις

επιθυμητός

desirable, desired

επιθυμητός

souhaitable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close