επιστρέφω

Μεταφράσεις

επιστρέφω

(epi'strefo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω σε κπ κτ που του ανήκει επιστρέφω σε κπ χρήματα επιστρέφω μία αγορά

επιστρέφω

return, repossess, come back, give back, send back, take backrevenir, retourner, rendre, renvoyerzurückkommen, zurückgeben, zurückkehren, zurücknehmen, zurückschickenيَرْجِعُ, يُرْجِعُ, يَرُدُّ, يَعُودُ, يُعْيدُposlat zpět, vrátit, vrátit segive tilbage, komme tilbage, returnere, sende tilbage, tage tilbage, vende tilbagedevolver, regresar, volverlähettää takaisin, palata, palauttaavratiti, vratiti semandare indietro, rendere, restituire, riportare, ritornare取り消す, 戻す, 戻ってくる, 戻る, 返す, 送り返す...을 되돌려 주다, 돌려보내댜, 돌려주다, 돌아오다, 취소하다retourneren, teruggeven, terugkeren, terugkomen, terugnemen, terugzendengi tilbake, komme tilbake, returnere, ta tilbakeoddać, odebrać, odesłać, powrócić, wrócićdevolver, voltarвозвращать, возвращатьсяåtervända, ge tillbaka, komma tillbaka, lämna tillbaka, skicka tillbaka, ta tillbakaให้คืน, กลับคืน กลับมา, กลับมา, คืน, นำไปคืน, ส่งกลับgeri almak, geri döndürmek, geri dönmek, geri gelmek, geri göndermek, geri vermekđưa lại, gửi lại, lấy lại, trả lại, trở về回来, 回返, 归还, 拿回来, 送回
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
γυρίζω πίσω επιστρέφω στο σπίτι μου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close