επιφέρω

Μεταφράσεις

επιφέρω

bring, bring about, elicit, induce
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close