ημίωρο

Μεταφράσεις

ημίωρο

demi-heure
ουσιαστικό ουδέτερο
χρονικό διάστημα τριάντα λεπτών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close