ημιαγωγός

Μεταφράσεις

ημιαγωγός

semi-conducteur

ημιαγωγός

semiconductor

ημιαγωγός

полупроводник
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close