θεωρία

Μεταφράσεις

θεωρία

theorytheoria, teoríateoriathéorieтеорияنَظَرِيَّةteorieteoriTheorieteorijateoria理論이론theorieteoriteoriateoriateoriทฤษฎีkuramlý thuyết理论Теория理論 (θeo'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
οι βασικές ιδέες και υποθέσεις σε κπ τομέα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close