καινός

Μεταφράσεις

καινός

new, recent

καινός

nouveau, récent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close