καταμετρώ

Μεταφράσεις

καταμετρώ

count, tally
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close