καταπνίγω

Μεταφράσεις

καταπνίγω

smother, suppress
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close