κατασήμανση

Μεταφράσεις

κατασήμανση

designation

κατασήμανση

désignation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close