κλπ

Μεταφράσεις

κλπ

og, osv.

κλπ

so, und, usw., weiter

κλπ

etc.

κλπ

kaj

κλπ

muu

κλπ

etc.

κλπ

framvegis, o.s.frv., og, svo

κλπ

og,

κλπ

i, itd., tak
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close