κομμουνιστής

(προωθήθηκε από κομμουνίστρια)
Μεταφράσεις

κομμουνιστής

(komuni'stis) αρσενικό

κομμουνίστρια

CommunistischecommunistecomunistacomunistaالشيوعيةКомунистическатаcomunistaCommunist (komu'nistria) θηλυκό
ουσιαστικό
οπαδός του κομμουνισμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close