κομφόρ

Μεταφράσεις

κομφόρ

comfort (kom'for)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
οι ανέσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close