κορμί

Μεταφράσεις

κορμί

cuerpocorpsframe (kor'mi)
ουσιαστικό ουδέτερο
το σώμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close