κούτελο

Μεταφράσεις

κούτελο

forehead ('kutelo)
ουσιαστικό ουδέτερο
το μέτωπο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close