κριτήριο

Μεταφράσεις

κριτήριο

criterionمِعْيارkritériumkriteriumKriteriumcriteriokriteericritèrekriterijcriterio基準기준criteriumkriteriumkryteriumcritérioкритерийkriteriumเกณฑ์ölçüttiêu chí标准קריטריון標準критерий (kri'tirio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ενδεικτικό στοιχείο για να κρίνουμε κτ ή κπ οικονομικά κριτήρια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close