κτλ

Μεταφράσεις

κτλ

og, osv.

κτλ

so, und, usw., weiter

κτλ

etc.

κτλ

kaj

κτλ

muu

κτλ

etc.

κτλ

framvegis, o.s.frv., og, svo

κτλ

og,

κτλ

i, itd., tak
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close