κόμβος

Μεταφράσεις

κόμβος

knot, junction, node, roundabout节点uzelвъзелnode노드โหนดnodonodoузелKnoten節點ノード ('komvos)
ουσιαστικό αρσενικό
το σημείο συνάντησης πολλών δρόμων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close