μάσηση

Μεταφράσεις

μάσηση

chewing, mastication
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close